Trygghet

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

Ett tryggare Sundbyberg

Sundbybergarna känner sig överlag trygga och de har också hopp om framtiden. Men den tryggheten fördelas inte jämnt över hela staden. Det finns en segregation här och den kan bara mötas genom statliga åtgärder, kommunalt ansvarstagande och starkt deltagande av civilsamhället och enskilda individer. Både osynliga och synliga barriärer måste rivas. Att bygga broar mellan stadsdelar, både fysiska och mänskliga, är ett sätt.

Våra förslag för att skapa trygghet behöver vara både långsiktiga och kortsiktiga. En del ska kommunen göra, annat kräver samarbete och det finns även delar där vi måste fortsätta påverka andra politiska nivåer. Vi måste ge sundbybergarna bättre möjlighet att delta i arbete med att skapa ett Sundbyberg där alla känner sig trygga. Brottslighet och otrygghet hänger ofta ihop och påverkar sundbybergarnas frihet och livskvalitet. Brott kan vara allt ifrån mindre överträdelser till händelser som är så pass allvarliga att de påverkar våra beteenden: som att vi till exempel inte vill vistas på vissa platser eller att vi håller oss inomhus under kvällstid. Avsaknaden av lika livschanser, segregation och orättvisor - grunden för otryggheten har många namn.

Vi har initierat ett långsiktigt arbete som involverar all verksamhet i staden. Samverkan i Rissne (SiR) har som mål att alla barn ska klara skolan. Om vi ska lyckas med det måste alla hjälpa till. I projektet samverkar staden med civilsamhället, polisen och fastighetsägare. Det arbetet ska utvecklas och tydligare leda till resultat: fler barn ska klara skolan, fler barn ska gå i förskolan och fler vuxna ska arbeta. I Sundbyberg är vi bra på att identifiera och hantera välfärdskriminalitet.

Vi kommer intensifiera vårt arbete att stävja välfärdskriminalitet. Bättre granskning av de företag som vill utföra tjänster, hårdare uppföljning av företagens arbete samt samverkan med Polisen, Inspektionen för vård och omsorg och Skatteverket är de bästa verktygen för att skapa en trygg och mångfacetterad välfärd i Sundbyberg. Vi socialdemokrater kommer att alltid att bekämpa otrygghetens orsaker. Det viktigaste arbetet är långsiktigt. Samtidigt kommer vi alltid att kämpa för ett tryggt Sundbyberg här och nu.

Hela staden ska vara trygg

Trygghet skapas inte över en natt utan det kräver ett långsiktigt arbete med fokus på både brottsbekämpande och brottsförebyggande insatser. Ett trygghetsnät behöver byggas upp där civila samhället, myndigheter, skola, fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv samverkar för att kunna fånga upp alla människor som annars riskerar att hamna i destruktiva miljöer. Det arbete som staden inlett med stiftelsen Tryggare Sverige ska utvecklas och spridas till 16 alla stadsdelar. Stiftelsen hjälper till redan i planeringsstadiet med stöd och kunskaper för att bygga en trygg stad. De hjälper också till att förbättra de miljöer som redan finns.

Med systematik och medborgardialoger ska hela Sundbyberg bli en trygg stad. En trygg stad är också ren och välskött. Det ska inte finnas platser i Sundbyberg som tillåts förfalla eller skräpas ner. Kameror förhindrar inte brott men de hjälper att lösa brott och lagföra förövare. Det är nog så viktigt. Men all kameraövervakning av offentliga platser i Sundbyberg ska antingen ske av polisen eller i samråd med dem.

Staden måste våga göra tidiga insatser även vid låg ålder. Alla barn och unga som åker fast för något brottsligt – hur litet det än må vara – bör det finnas en tydlig plan för vad som ska göras och vem som ansvarar för insatserna. Föräldrar ska självklart ingå i arbetet att skapa trygga barn i skolan. För oss är det självklart med obligatorisk närvaro på möten, ett aktivt deltagande i föräldrautbildning och annat som socialtjänsten anser vara av vikt för just den familjen. För barnen och framtidens skull ska vi med all tydlighet visa att det är nolltolerans mot passivitet som gäller.

För många barn som behöver extra stöd i skolan har ofta även kontakt med andra offentliga instanser såsom socialtjänst och BUP. Det är inte enkelt för familjerna att samordna alla kontakter själva utan behöver många gånger stöd i det. Ett tydligt samarbete mellan myndigheter är oerhört viktigt för att dessa barn ska få det stöd de behöver och för att inte halka efter. Kriminalitet är något som har funnits i alla tider och antagligen kommer människor fortsätta att ibland göra snedsteg och välja fel vägar. Samhället kan dock inte lämna människor i sticket utan man måste människor chansen att bättra sig och komma in på rätt spår igen.

Staden behöver en avhopparverksamhet som hjälper människor som vill lämna en kriminell livsstil. Om möjligt bör en sådan verksamhet ske i samarbete med närliggande kommuner. Alla människor ska var trygga i Sundbyberg – såväl ute som inne, borta som hemma. Vi kommer intensifiera arbete med att förhindra våld i nära relationer. Här behövs civilkurage från medborgare men också från de som arbetar i våra verksamheter att uppmärksamma och anmäla misstankar om våld i nära relationer.

Metoden huskurage behöver spridas bland stadens hyresvärdar och bostadsföreningar för att fler våldsutsatta ska kunna upptäckas och stoppas. Det är sällan lätt att ta sig ur en destruktiv relation om man delar exempelvis bostad och ekonomi. Att inte ha en plan för bostad ska aldrig vara ett hinder för en våldsutsatt att lämna en relation. Därför måste samhället skapa förutsättningar för våldsutsatta att få en bostad, genom allmännyttan eller med samverkan med privata hyresvärdar.

Socialdemokraterna vill att:

• Samverkan med stiftelsen Tryggare Sverige utvecklas.

• Ideella föreningar involveras i det trygghetsskapande arbetet.

• En bättre samordning initieras mellan socialtjänst, skola, BUP, polis, bostadsbolag, kultur och fritidssektorn och eventuell annan lämplig instans för att fånga upp barn och unga som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet.

• Skötseln av staden ska utgå från ett trygghetsperspektiv.

• Staden verkar för att Polisens kameror sätts upp på strategiska platser.

• Staden verkar för att Polisens närvaro i staden ökar.

• Information om våld i nära relationer sprids och alla verksamheter som möter medborgare arbetar medvetet för att fånga upp signaler om våld förekommer i hemmiljöerna.

• Sundbyberg ska delta i samarbeten med andra kommuner för att se till att personer utsatta för våld i nära relationer får en bostad på tryggt avstånd till sin förövare.

• Socialtjänstens familjeteam stärks för att möjliggöra tidigare insatser för familjer i svåra situationer.

• Fler fältassistenter som arbetar med uppsökande verksamhet ska anställas.

• Tryggve återinförs i stadens regi, med ett trygghetsnummer och trygghetsvärdar som rör sig i stadens områden på dagar och kvällar.

• Staden startar en avhopparverksamhet, om möjligt i samarbete med närliggande kommuner.

Bekämpa välfärdskriminalitet

Det finns många privata aktörer som är med och bidrar till en bättre välfärd. Det kan vara inom en smal nisch som är ekonomiskt omöjlig för en halvstor kommun att driva i egen regi eller inom en större verksamhet där staden erbjuder ett alternativ i egen regi. Att det finns alternativ att välja mellan har också ett egenvärde för många av de som behöver samhällets hjälp, det ger helt enkelt en ökad makt att kunna välja bort något man är missnöjd med. Samtidigt behöver vi ha en bättre kontroll på de företag som tillhandahåller välfärdstjänster till våra invånare.

Det finns idag företag över hela Sverige vars enda syfte är att lura åt sig så mycket av våra gemensamma skattemedel som möjligt. Ofta skyr de inga medel. Det kan helt enkelt handla om att systematiskt inte genomföra de uppgifter man får betalt för, i förlängningen vanfård. Att utnyttja sin personal. Eller rent av att ”skapa” brukare genom att med falska expertutlåtanden överdriva någons behov av stöd och sedan ta betalt av samhället för att stödja denne.

Sundbyberg har uppmärksammats för sitt goda arbete med att stävja välfärdskriminalitet inom äldreomsorgen. Det arbetet ska vidareutvecklas och skärpas. Det sker i flera led, dels genom att ha tydliga regler och en god dialog mellan stadens förvaltning och de externa aktörerna så ingen behöver göra fel av misstag.

Därutöver behövs en ordentlig kontroll av alla aktörer för att fånga upp misstankar om aktivt fusk. Men det behövs också ett myndighetsgemensamt arbete tillsammans med polisen, ekobrottsmyndigheten, IVO, Skattemyndigheten och andra berörda. Detta då varje instans oftast bara har tillgång till en pusselbit var.

I samband med att staden köper in andra typer av tjänster och varor ska arbetet med att tydligare identifiera och undvika kriminella företag vara centralt. Även i detta arbete krävs ett samarbete med andra myndigheter. I Sundbyberg kan vi aldrig acceptera att kriminella skor sig på medborgarnas bekostnad.

Socialdemokraterna vill att:

• Kontrollen av företag som vill utföra välfärdstjänster i Sundbyberg skärps.

• Uppföljningen och kontrollen av de företag som redan idag verkar i Sundbyberg förbättras ytterligare.

• Det arbete som bedriv inom stadens äldreomsorgen mot välfärdskriminalitet sprids till stadens övriga sektorer.

• Kraven på de företag som vill sälja varor och tjänster i Sundbyberg skärps.

• Arbetet med att förhindra och upptäcka felaktiga bidragsutbetalningar från kommunen till kriminella nätverk fortsätter.