Bostäder

Bostäder åt alla, oavsett plånbokens storlek

Det finns bara ett sätt att få ner boendekostnaderna och se till att alla får ett skäligt boende och det är genom att tillföra tillräckligt många bostäder så att efterfrågan och utbud är mer balanserade. Men att få till det är kräver att man använder många olika verktyg, av dessa finns en hel del på statlig nivå. Vi som stad kan göra mycket själva, det har vi visat över tid och våra ambitioner är nu ännu högre.

Allmännyttan, i vårt fall Förvaltaren måste bygga betydligt mer än idag. Detta kan inte finansieras genom att sälja ut befintligt bestånd eftersom nybyggnationen är dyrare än försäljningssumman av det gamla. Istället måste man till exempel se över hur man redovisar sina tillgångar för att få fördelaktigare lånefinansiering. De privata fastighetsbolagen arbetar med nuvärdesredovisning vilket är något man bör titta på även i allmännyttan.

I dagsläget ser ett privat bolag ut att vara ekonomiskt starkare än ett bolag inom allmännyttan även om de skulle ha ett identiskt bestånd med samma hyror, enbart på grund av hur man väljer att bokföra tillgångar. Förvaltaren bör sänka inkomstkraven för att fler ska kunna efterfråga en lägenhet. Det kan inte vara upp till hyresvärden att avgöra om hur man skall prioritera i sin hushållsekonomi så länge man sköter sina hyresbetalningar. Vi vill också stärka Förvaltarens ungdomsgaranti så att Sundbybergs ungdomar ges en förtur till det första egna boendet.

Vi vill inte se ombildningar av allmännyttiga hyresrätter. Detta då det per definition tar bort billigare bostäder från hyresmarknaden vilket över tid kommer göra det svårare för unga och låginkomsttagare att få ett eget boende. Vi vill däremot gärna att de boende i allmännyttan får ett ökat inflytande över både sin lägenhet och det egna området. När renoveringar görs ska hänsyn tas till de boendes vilja, men också hållbarhets och kulturvärden. Många gånger går äldre fönster, dörrar och kök att renovera snarare än att riva ut och ersätta med en modern lösning, ofta i dåliga material. Det är över tid billigare och gör att boende i högre grad kan få rimligare hyreshöjningar i samband med renoveringar så som stambyten.

Det finns också modeller för att bygga kostnadseffektivt genom att använda sig av mycket standardiserade typhus. I Stockholm finns till exempel de så kallade Stockholmshusen. Det gör det billigare att bygga men i en till ytan liten kommun som Sundbyberg riskerar det att bli repetitivt. Grundtanken är ändå god och något vi vill arbeta med i Förvaltaren och tillsammans med privata byggare. Sundbyberg måste också ta sitt ansvar för tillskapandet av studentbostäder i Stockholmsregionen. Redan i dag finns ett antal studentbostäder ägda av privata företag men vill fler bygga studentbostäder är det något vi ser positivt på, gärna studenternas egna bolag SSSB.

Socialdemokraterna vill att:

• Förvaltaren ökar sin byggtakt.

• Inkomstkraven för att få en lägenhet i Förvaltaren ska sänkas.

• Förvaltarens ungdomsgaranti ska värnas så att alla Sundbybergs ungdomar kan få sitt första boende.

• Vi vill inte se ombildningar eller större utförsäljningar av Förvaltarens bestånd.

• Boende i allmännyttan skall ges ett ökat inflytande över såväl renoveringsval i sina lägenheter som i huset och bostadsområdet i stort.

• Vid renoveringar ska hänsyn också tas till kulturvärden och till hållbarhetsaspekter, äldre kök, dörrar och fönster är ofta av hög kvalité och går att modernisera till en rimlig kostnad.

• Staden arbetar med Förvaltaren och privata företag för att bygga hus billigt genom standardiseringslösningar, men utan att försämra stadsmiljön rent estetiskt.

• Fler studentbostäder ska byggas, gärna inom SSSB:s försorg.