Trafik och parkering

Mobilitet, kollektivtrafik och transporter

Vår stad har framför allt två stora fördelar när det kommer till att ställa om till mer hållbara transporter. Det ena är att vi redan idag (i stora delar av staden) har en mycket god kollektivtrafiktäckning. Det andra är att avstånden inom staden är relativt korta, vilket gör både gång och cykel konkurrenskraftigt som transportmedel. Samhället i sin helhet måste minska sitt beroende av bilismen. Är det i några områden där det borde gå att göra relativt smärtfritt är det i täta städer med god kollektivtrafikstäckning – som Sundbyberg. Antalet parkeringsplatser per innevånare kommer därför fortsatt hållas lågt och gång-, cykel- och kollektivtrafik kommer att prioriteras på stadens gator. Därmed inte sagt att bilen helt ska försvinna. Det kommer även fortsättningsvis finns många invånare som behöver bil i sin vardag.

När nybyggnation sker är det upp till fastighetsägaren att se till att säkerställa behovet av parkeringar för de boende inom fastigheten. Därutöver kommer staden behöva tillföra extra parkeringsmöjligheter genom framför allt nya parkeringshus (inte minst i Ursvik). Det finns också många som behöver bil ibland, men som i vardagen klarar sig utan. Därför måste bilpoolerna bli fler i staden. Att vara med i en bilpool täcker de flestas behov och är tillräckligt många med kommer det aldrig vara långt till närmaste bil. De bilar som ändå rullar på våra gator kommer i allt högre grad vara el-bilar, det är en viktig omställning, dels ur ett klimatperspektiv förstås, dels då det leder till en bättre närmiljö när ljud- och luftföroreningar i det närmaste försvinner. Men för detta krävs att laddinfrastrukturen hänger med. Sundbyberg behöver storsatsa på laddstationer och laddplatser runt om i alla stadsdelar. Detta både på kommunal mark och tillsammans med privata fastighetsägare. Även Förvaltaren ska fortsätta bygga ut sina laddplatser. Sundbybergs stads egen fordonsflotta ska vara fossilfri senast vid mandatperiodens utgång.

Kollektivtrafiken i Sundbyberg fungerar överlag mycket bra. Men det finns ändå en hel del att göra i framför allt de norra stadsdelarna. När tvärbanan väl blir färdig kommer det förbättra läget i Ursvik avsevärt men bussförbindelserna i området kommer fortfarande behöva förstärkas. Samma sak gäller i Brotorp. I dessa frågor ska vi ligga på regionpolitikerna för att få dem att förstå vikten av en översyn av såväl linjer som turtäthet. Vi kommer också verka för att när den nya gula tunnelbanelinjen på sikt ska förläggas från Arenastaden så bör den naturliga dragningen vara åt nordväst och Madendalen. Det skulle möjliggöra många nya arbetsplatser och bostäder i Madendalen och samtidigt avsevärt förbättra kollektivtrafiken i de norra kommundelarna.

Sundbyberg ligger långt fram när det kommer till cykelinfrastruktur men det finns också gott om exempel både i vår omvärld och här i Sverige på städer som kommit längre. Det finns alltså mycket kvar att göra. Utöver vidare satsningar på cykelbanor behövs också fler pumpstationer och cykelparkeringar. Precis som med bilar finns det de som kanske bara behöver en cykel ibland. Vi vill därför åter få till ordnade cykelpooler, helst i ett gemensamt system med Stockholm och Solna. Sundbyberg arbetar aktivt med att få till säkra skolvägar så att barn på ett tryggt sätt ska kunna gå eller cykla till skolan. Detta arbete ska fortsätta.

I både centrala Stockholm och Malmö finns idag en gemensamma distributionshubbar, ditt leveranser kommer och sedan lastas över till små tysta elfordon som sköter den sista transporten till butiker och verksamheter i området. Samtidigt som gods lämnas tar fordonet också med verksamhetsavfall för återvinning. På det sättet minskas antalet transporter och de som körs gör det så optimerat som möjligt. Vi vill tillsammans med vårt lokala näringsliv, fastighetsägare och den privata transportnäringen undersöka om detta skulle vara möjligt även i centrala Sundbyberg. Genomfartstrafiken i Sundbyberg måste minska, inte minst på Enköpingsvägen som ska fortsätta processen från motorled till stadsgata. Detta arbete tas i etapper med fler övergångsställen och lägre hastighet. Helt slutförs det dock i samband med projektet Madendalen.

Socialdemokraterna vill att:

• Gång- och cykeltrafik ska prioriteras på stadens gator.

• Kollektivtrafiken ska förbättras i stadens norra delar.

• Tunnelbanans gula linje på sikt förlängs till Madendalen.

• Andelen Sundbybergare som äger en egen bil ska minska.

• Nya parkeringshus ska byggas där så behövs.

• Staden ska storsatsa på laddinfrastruktur för elbilar.

• Antalet bilpooler och mängden fordon de erbjuder ska öka.

• Stadens egen fordonsflotta ska vara helt fossilfri senast vid mandatperiodens utgång.

• Satsningen på säkra skolvägar ska fortsätta.

• Staden ska undersöka möjligheten att starta en central distributionshubb i centrala Sundbyberg för gemensam hantering av leveranser och verksamhetsavfall.

• Genomfartstrafiken i Sundbyberg ska minska.