Förskola

Barnens bästa i fokus för förskolan

En förskoleverksamhet som håller hög kvalitet är viktigt för hela samhället. Det är i förskolan barn kanske för första gången får anförtro sig till andra vuxna än de i den närmaste familjen. Förskolan har ett viktigt ansvar att säkerställa att barn får växa och utvecklas i trygga och pedagogiska miljöer där de blir sedda och bekräftade. Att rusta barnen med goda kunskaper och en tillit till vuxna gör de väl förberedda inför framtiden. För att alla barn ska bli sedda behöver staden ständigt arbeta med att förskolorna ska ha en hög personaltäthet och små barngrupper. Syskonförturen är också viktig, dels som en trygghet för barnen, dels för att underlätta familjernas livspussel.

Förskolan har fått ett allt tydligare pedagogiskt uppdrag där man idag systematiskt arbetar med barns utveckling, framför allt språkliga men även sociala och relationella. Barn som har gått i förskola tenderar i högre utsträckning att klara sin skolgång. Att öka inskrivningsgraden så att fler får ta del av förskolans pedagogiska verksamhet ligger i vårt gemensamma intresse. Barnens vistelsetider är för oss socialdemokrater en rättvisefråga. Undervisningen i förskolan är inte alltid planerad utan kan ske spontant, när som helst under dagen och det ska alla barn kunna ta del av oavsett om en förälder är föräldraledig med ett syskon eller hemma till följd av arbetslöshet.

I takt med att Sundbyberg växer så har vi byggt många nya förskolor med välanpassade lokaler och utemiljöer. Dock har vi fortfarande mindre förskolor som behöver en upprustning av såväl inne- som utemiljöer för att garantera likvärdighet för alla barn. Alla förskolor behöver en tydlig renoveringsplan och renoveringen av de mest eftersatta lokalerna behöver påskyndas.

Vi socialdemokrater värnar valfriheten i förskolan och ser att det är bra med komplement till den kommunala förskoleverksamheten. En god dialog och samordning mellan kommunen och de fristående förskolorna behövs för att tillsammans utvecklas och sträva mot gemensamma mål. Våra kommunala förskolor arbetar idag väldigt effektivt med olika projekt för exempelvis barns språkutveckling och det finns mycket goda skäl att även fristående förskolor deltar i projekten. Alla förskolor i staden ska ha lika hög kvalitet och sundbybergarnas intressen ska gå först.

Inom den kommunala förskolan har olika inriktningar startats vilket vi ser som en tillgång. Idag finns det en avdelning för finskspråkiga barn (där delar av undervisningen sker på finska), avdelningar med särskilt fokus på språk- och läsprojekt samt en avdelning med uteprofil. Detta är något vi uppmuntrar och vill vidareutveckla.

Idag arbetar Sundbybergs förskolor mycket effektivt med att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Alla stadens förskolor är idag utrustade med verktyg som kan introducera barnen till ämnen som källkritik, programmering och matematik. En pedagoggrupp har bildats, de så kallade makerpedagogerna, som specialiserat sig på detta arbete. De senaste åren har de flesta fått erfara vikten av digital kompetens. Att våra barn introduceras till det i tidig ålder innebär ett stort försprång för dem senare i skolan och i arbetslivet.

Nyckeln till bra förskolor är först och främst personalen. Vi behöver fortsätta rekrytera den bästa personalen och skapa förutsättningar för att de ska trivas och må bra på jobbet. En hög långtidsfrånvaro är ofta ett tecken på en hög stressnivå på arbetsplatsen så därför måste den sänkas. Karensavdragen för förskolepersonalen behöver också avskaffas. Förkylningsvirus och andra smittor går inte att undvika i förskolor och då ska inte personalen straffas så fort de blir sjuka.

Behovet av att utvecklas och få lära sig nya saker är inget som försvinner i vuxen ålder. Kompetensutveckling och fortbildning ökar inte bara nöjdheten hos personalen utan höjer även förskolans kvalitet. Genom att låta personalen delvis få utbilda sig på arbetstid både lockar vi och behåller den bästa personalen.

Satsar vi på barnen i tidig ålder och ger dem rätt verktyg att klara av skolan och andra utmaningar i livet så bygger vi ett samhälle som håller ihop. Det är här arbetet börjar.

Socialdemokraterna vill att:

 • Personaltätheten ska öka och arbetet med att minska barngruppernas storlek intensifieras.
 • Syskonförturen fortsatt ska gälla.
 • Inskrivningsgraden inom förskolan ska öka genom ett uppsökande arbete.
 • Alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan oavsett om föräldrarna arbetar, är arbetslösa eller föräldralediga.
 • Vid nybyggnation av bostäder behöver lokaler för förskolor säkerställas i avtalen med byggföretagen.
 • Förskolor ska garantera utevistelse. Används kommunens lekplatser för detta ändamål ska hyra betalas.
 • En upprustning av eftersatta förskolelokaler och gårdar genomförs.
 • För att skapa jämlika villkor för alla förskolor bör alla barn ingå i samma kösystem, förskolepengen baseras på kvalitetskrav och samma krav på transparens och hållbarhet ska gälla för alla förskolor.
 • Olika inriktningar inom den kommunala förskolan ska uppmuntras.
 • Projektet KVASAR Makerspace ska fortgå.
 • Kommunen bör ges möjlighet att ge veto eller anstånd i två år med att godkänna etableringen av en ny förskola eller en utökning av antalet platser på befintliga förskolor. Detta för att motverka risken för att andra förskolor måste läggas ner med kort varsel om det finns ett överskott av platser i staden.
 • Personal i förskolan som saknar utbildning bör få studera till barnskötare eller förskollärare delvis under arbetstid.
 • Varje avdelning ska ha minst en utbildad förskollärare.
 • Personal i förskolan som endast läst svenska på SFI ska förväntas läsa vidare SAS grund och SVA 1–3.
 • Karensavdraget avskaffas för förskolepersonal i de kommunala förskolorna.