Idrott och fritid

Idrott och fritid med utrymme för spontanitet

Sundbyberg ska fortsätta ha ett rikt idrotts- och föreningsliv. Vi ska också vara den stad i regionen som ger barn bäst förutsättningar att delta i kultur- och idrottsverksamhet. Detta ska ske med uppmuntran och stöd från staden och genom att fler medborgare ges möjlighet att engagera sig. Det demokratiska föreningslivet är ett av fundamenten i vår samhällsmodell. Det är därför viktigt att vi ger föreningarna de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas.

Vissa föreningar, så som idrottsföreningarna har ett omfattande och specifikt stöd medan andra kanske klarar sig bra på egen hand. Men de flesta föreningarna har en hel del liknande problem eller frågeställningar. Vi vill ha en samlad portal dit alla föreningar ska kunna vända sig för att söka stöd, boka lokaler eller få relevant information. I stödet till föreningar har även studieförbunden en viktig roll att spela. Men studieförbundens roll är så mycket bredare än så. Starka studieförbund rustar våra medborgare för nya utmaningar, till exempel genom att sprida datorvana hos våra seniorer. Som idrottsstad är Sundbyberg bred. Här samlas allt från fotboll och friidrott till baseboll och curling på högsta nivå. Stadens alla idrottsföreningar har samordnat sig i vad som kallas idrottsalliansen och dialogen med dem är ovärderlig i arbetet med att stärka idrottens förutsättningar ytterligare.

Vi vill få till ett nytt samlat kansli eller ”idrottens hus” för idrottsalliansen och dess medlemmar. Därutöver vill vi bygga två nya fotbollsplaner och en isrink vid Örvallen. På lite längre sikt vill vi också tillföra ytterligare idrottsanläggningar i Ursvik och rusta upp Ursviks IP. Möjligheten till spontanidrott är viktig för såväl folkhälsan som för rekrytering till mer organiserad form av idrott. Mindre idrottsplaner tillgängliga för allmänheten finns runt om i staden och fler måste tillföras. Det kan handla om allt från fotbollsplaner till boulebanor. Dataspelandet men också intresset för E-sport växer stadigt och vi vill att staden ska ta ett ansvar för att det ska finnas mötesplatser också för detta. Vi vill att staden, själv eller genom stöd till en förening ska öppna ett nytt e-sportcenter.

Vi vill också genomföra en satsning på våra bibliotek med ett helt nytt bibliotek i Ursvik, och en upprustning och utveckling av biblioteken i Hallonbergen och Signalfabriken. Även skolbibliotekens arbete ska utvecklas för att motverka att läsandet bland unga går ned.

Vi vill att Sundbybergs barn även i fortsättningen skall erbjudas att åka på kollo är självklart för oss. Få verksamheter ger så mycket nytta för en ändå blygsam kostnad. Kollot gör att barn med olika bakgrund som annars kanske inte hade träffats möts och blir vänner. För en del barn är kollot dessutom den enda gången under sommarlovet som de kommer i väg hemifrån. Alla barn förtjänar rika liv och det gäller även under loven. Många Sundbybergare har en kreativ ådra och vill tillverka saker själv men det är inte alltid så lätt för de som bor i en trång lägenhet. Vi vill därför att staden verkar för ett så kallat Makerspace öppnar i staden, helst drivet av en förening.

Sundbybergs simhall skall värnas och fortsätta drivas i egen regi. Simhallen har en central funktion för många sundbybergare, det är både en plats för spontan motion och organiserad idrott.

Socialdemokraterna vill att:

• Vi ska vara den stad i regionen som ger barn bäst förutsättningar att delta i idrottsverksamhet.

• Staden skapar en samlad portal dit alla föreningar ska kunna vända sig för att söka stöd, boka lokaler eller få relevant information.

• Studieförbunden ges ökade resurser och tydligare uppgifter.

• Ett nytt samlat kansli eller ”idrottens hus” skapas för idrottsalliansen och dess medlemmar.

• Örvallen utvecklas med bland annat en ny fotbollsplan och två isrinkar. På längre sikt vill vi också tillföra ytterligare idrottsanläggningar i Ursvik.

• Spontanidrotten uppmuntras i staden, genom bland annat tillgängliga idrottsplaner.

• Ett nytt e-sportcenter tillskapas, i stadens egen regi eller genom stöd till en förening.

• Staden satsar på biblioteken, med utveckling av de befintliga och ett nytt i Ursvik.

• Sundbyberg fortsätter att erbjuda stadens barn att åka på kollo.

• Ett makerspace öppnar i staden, gärna drivet av en förening.

Skola och fritid – trygghet skapas tillsammans

Forskning visar tydligt på att bra och likvärdiga skolor är den allra viktigaste förutsättningen för att förebygga rekrytering till de kriminella gängen. Det behövs därför ett målinriktat arbete och satsningar där de gör störst nytta. Rektorer och skolpersonal ska ges möjlighet att fokusera på kvalitativ undervisning och god elevhälsa. Därtill behöver skolorna ges möjlighet till att bistå med välfungerande fritidsverksamhet för våra elever.

Fritidsverksamheten är en viktig förlängning av skolans uppgift att förebygga och även fånga upp signaler i de fall elever faller utanför ramen och där valmöjligheterna till att forma sin framtid begränsas. Dessvärre möts fritids ofta av svårigheter att uppnå dessa mål då de inte har de medel som krävs: till att i behovsstyrd omfattning rekrytera kompetent personal och skapa mindre elevgrupper. Skolornas fritids ska få utveckla sin verksamhet. Vi socialdemokrater tycker att dessa ska samverka med varandra och med föreningslivet för att skapa ett brett utbud av aktiviteter.

Alla barn ska ges samma möjligheter att delta oavsett socioekonomisk bakgrund. Vår ambition är att det i varje skola eller stadsdel ska finnas fritidsklubbar med mellanmål, därtill bör föreningslivet ges stöd för att kunna bedriva verksamheter med mellanmål för våra elever. Det skulle kunna handla om idrott- och kulturutövande.

En viktig del av det brottsförebyggande arbetet är barn och ungas fritid. I vår kommun finns många barn och unga som inte har ett positivt nätverk kring sig i sin familj och bland sina vänner. Detta måste samhället kompensera genom att erbjuda en rik fritid och ett stort utbud som kan locka unga till en trygg och fostrande fritid. Vi behöver ha aktiva fritidsgårdar med fältassistenter som arbetar uppsökande i alla våra stadsdelar. Det är viktigt att vi satsar på insatser som syftar till att bygga relationer och tillit.

Socialdemokraterna vill att:

• Bättre möjligheter ges till föräldrar att engagera sig mer i sina barns skolgång.

• Personaltätheten på fritids ökar.

• Barn och ungdomar som riskerar att inte uppnå målen ges tidigare insatser för att förhindra gängens nyrekrytering av unga. Möjligheterna till lovskola utökas.

• Skolornas fritidsverksamhet samarbetar i högre grad med andra föreningar och verksamheter.

• Det ska finnas en fritidsgård i varje större stadsdel.

• Ett skol- och familjeteam startas som kan stötta innan socialtjänst kliver in, både som samverkan och även stöd till familjer i svåra situationer.

• Tidiga insatser för att fler barn och ungdomar ska nå skolmålen.

• Staden anställer fler inom fritidssektorn som skapar en värdig fritid för- och tillsammans med unga.

• Lämpliga lokaler som endast används dagtid, exempelvis skolor, öppnar upp för föreningar att boka under kvällstid. Fler människor som rör sig i ett område skapar trygghet.