Socialtjänst och skyddsnät

Socialtjänst

I Sundbyberg är vi bra på att identifiera och hantera välfärdskriminalitet. Vi kommer intensifiera vårt arbete att stävja välfärdskriminalitet. Bättre granskning av de företag som vill utföra tjänster, hårdare uppföljning av företagens arbete samt samverkan med Polisen, Inspektionen för vård och omsorg och Skatteverket är de bästa verktygen för att skapa en trygg och mångfacetterad välfärd i Sundbyberg. Vi socialdemokrater kommer att alltid att bekämpa otrygghetens orsaker. Det viktigaste arbetet är långsiktigt. Samtidigt kommer vi alltid att kämpa för ett tryggt Sundbyberg här och nu. Med systematik och medborgardialoger ska hela Sundbyberg bli en trygg stad.

Staden måste våga göra tidiga insatser även vid låg ålder. Alla barn och unga som åker fast för något brottsligt – hur litet det än må vara – bör det finnas en tydlig plan för vad som ska göras och vem som ansvarar för insatserna. Föräldrar ska självklart ingå i arbetet att skapa trygga barn i skolan. För oss är det självklart med obligatorisk närvaro på möten, ett aktivt deltagande i föräldrautbildning och annat som socialtjänsten anser vara av vikt för just den familjen. För barnen och framtidens skull ska vi med all tydlighet visa att det är nolltolerans mot passivitet som gäller.

För många barn som behöver extra stöd i skolan har ofta även kontakt med andra offentliga instanser såsom socialtjänst och BUP. Det är inte enkelt för familjerna att samordna alla kontakter själva utan behöver många gånger stöd i det. Ett tydligt samarbete mellan myndigheter är oerhört viktigt för att dessa barn ska få det stöd de behöver och för att inte halka efter.

Kriminalitet är något som har funnits i alla tider och antagligen kommer människor fortsätta att ibland göra snedsteg och välja fel vägar. Samhället kan dock inte lämna människor i sticket utan man måste människor chansen att bättra sig och komma in på rätt spår igen. Staden behöver en avhopparverksamhet som hjälper människor som vill lämna en kriminell livsstil. Om möjligt bör en sådan verksamhet ske i samarbete med närliggande kommuner. Alla människor ska var trygga i Sundbyberg – såväl ute som inne, borta som hemma.

Vi kommer intensifiera arbete med att förhindra våld i nära relationer. Här behövs civilkurage från medborgare men också från de som arbetar i våra verksamheter att uppmärksamma och anmäla misstankar om våld i nära relationer. Metoden huskurage behöver spridas bland stadens hyresvärdar och bostadsföreningar för att fler våldsutsatta ska kunna upptäckas och stoppas. Det är sällan lätt att ta sig ur en destruktiv relation om man delar exempelvis bostad och ekonomi. Att inte ha en plan för bostad ska aldrig vara ett hinder för en våldsutsatt att lämna en relation. Därför måste samhället skapa förutsättningar för våldsutsatta att få en bostad, genom allmännyttan eller med samverkan med privata hyresvärdar.

Socialdemokraterna vill att:

• En bättre samordning initieras mellan socialtjänst, skola, BUP, polis, bostadsbolag, kultur och fritidssektorn och eventuell annan lämplig instans för att fånga upp barn och unga som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet.

• Socialtjänstens familjeteam stärks för att möjliggöra tidigare insatser för familjer i svåra situationer.

• Fler fältassistenter som arbetar med uppsökande verksamhet ska anställas.

• Tryggve återinförs i stadens regi, med ett trygghetsnummer och trygghetsvärdar som rör sig i stadens områden på dagar och kvällar.

• Staden startar en avhopparverksamhet, om möjligt i samarbete med närliggande kommuner.

 

Skyddsnät för den som behöver det

I det starka samhället hjälps vi åt att lösa varandras problem. Alla kan hamna i en situation man inte kan reda ut på egen hand. Sundbybergs stad ska därför ägna sig åt en mänsklig myndighetsutövning. Inte leta anledningar att slippa stötta. För den som har svårt att komma in på arbetsmarknaden har staden ett särskilt ansvar. Tillsammans med den statliga arbetsmarknadspolitiken ska man göra allt för att få ut människor i arbete eller studier.

Staden måste dock vara försiktig med att instifta egna tillfälliga och spretiga arbetsmarknadsprojekt. I stället vill vi ha en välfungerande och enkel organisation som snabbt slussar de som behöver stöd till rätt instans. Vissa av dessa insatser är sådant som staden själv ska erbjuda, medan annat görs bäst av andra. Det är till exempel viktigt med en stark kommunal vuxenutbildning och SFI, men som gärna får kompletteras av andra, inte minst av våra folkhögskolor. De vuxenutbildningar som bedrivs skall vara anpassade för individens förutsättningar. Den enskilde studenten bör i högre utsträckning få möjlighet att variera sitt studietempo och till exempel få möjlighet till snabbspår inom SFI.

För vissa är problemet inte utbildningen utan att bevisa det man redan kan. Här kan staden spela en stor roll i att stötta i valideringen av utbildningar och kompetens. För de som borde stå rätt nära arbetsmarknaden och som med rätt erfarenheter i bagaget skulle kunna klara sig själv är så kallade kommunala visstidsanställningar (KVA) en väg framåt. Genom en KVA-anställning ges man ett riktigt jobb till en riktig lön men där staden står för lönekostnaden. Kanske blir man kvar på den arbetsplatsen eller så har man åtminstone fått mer erfarenhet och en referens. Vi tror att fler skulle gynnas av att ta en KVA-anställning och därför vill vi att man från socialtjänstens sida agerar mer uppsökande mot de inom försörjningsstöd.

För den som hamnat mellan stolarna; som saknar arbete men som heller inte kan få stöd från andra system så ska försörjningsstödet finnas som ett sista skyddsnät. Men försörjningsstöd är att se som tillfälligt och får inte bli en permanent försörjning. Alla ska därför ges hjälp att komma från försörjningsstödet så snabbt det går. För den som hamnat i missbruk och hemlöshet är det svårt att komma tillbaka. På det flesta håll har man varit tvungen att först sluta missbruka innan man kan få hjälp med en bostad. Vi vill nu se över om man inte bör göra tvärtom, först bostad och sedan hjälp med att sluta missbruka. Många är de som hamnat i finansiella knipor. Kanske har man hamnat i ett spel- eller konsumtionsmissbruk eller så har man bara haft oturen att råka ut för ett bedrägligt företag. I Sundbyberg finns idag, precis som lagen kräver, hjälp med skuldrådgivning, det är bra. Men vi vill också återinföra konsumentvägledning för stadens medborgare. En tjänst i staden man kan kontakta i ett tidigt stadie innan man hamnat i en skuldfälla.

Socialdemokraterna vill att:

• Sundbybergs stad ska ägna sig åt en mänsklig myndighetsutövning. Inte leta anledningar att slippa stötta.

• Staden ska erbjuda vuxenutbildning och SFI i egen regi, men gärna kompletterad av andra, inte minst folkhögskolorna.

• Möjligheten till snabbspår, inte minst inom SFI, ska alltid lyftas fram, många klarar en högre studietakt.

• Staden ska arbeta aktivt med valideringar av utbildningar och kompetens.

• Fler av dem som går på försörjningsstöd borde kunna anställas genom kommunala visstidsanställningar.

• Försörjningsstödet ska finnas där för alla som behöver det men det får aldrig bli en permanent lösning.

• Staden ska utreda ”bostad först” för hemlösa med missbruksproblem.

• Sundbybergs stad återinför konsumentvägledning.